วันนี้(25กค.60) เวลา 13.30น. รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายกิจกรรม #หมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดพังงา ณ บ้านเขาปิหลาย ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยนายจรูญ ไชยปรปักษ์ รักษาการปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่งกล่าวต้อนรับ มีนายสมบัติ

Krabi 5จันทรา ผอ.สนง.กกต.จว.พังงาคนล่าสุด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ออช. สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อย่างหนัก โดยนาย สุนัย ยะเด็น ผญบ.ม.14 บ้านเขาปิหลายเป็นผู้แนะนำสภาพโดยทั่วไปของหมู่บ้านนี้ว่า เป็นหมู่บ้านแห่งความร่วมมือของประชาชน มีทั้งหมด 162 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 720 คน มีผู้นับถือศาสนาอิสลามถึง 97% และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 460 คน อาชีพของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านคือทำสวน ประมงและรับจ้าง อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยตลอดมา ดังนั้นตามการประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ถือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านเขาปิหลายในการวางแผนกำหนดกิจกรรม และร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีให้สมกับที่ได้รับเลือกให้เป็น #หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบของอำเภอตะกั่วทุ่ง และเพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพต่อไป ด้านนายสุทธิพงษ์ โกยสกุล รองนายก อบต.โคกกลอย Suttipong Koisakul ได้เป็นผู้กล่าวถึงที่มาสำหรับกิจกรรมในวันนี้ว่าเกิดขึ้นจากการจัดทำเวทีประชาคม #หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยความร่วมมือของชาวบ้านเขาปิหลาย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลโคกกลอย ร่วมกับ สนง.กกต.จว.พังงา และ สนง.กศน. ได้ร่วมกันกำหนดแผนดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบไว้จำนวน 5 กิจกรรม สำหรับวันนี้ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม #ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วทุ่งได้ทราบว่าหมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลายนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ และชาวบ้านที่นี่จะร่วมกันรณรงค์ป้องกันไม่ให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ

หลังจากนั้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้กล่าวว่าเนื่องจากทางหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นหลายอย่าง เช่นเป็นหมู่บ้านสันติสุข หมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีความรักความสามัคคี มีส่วนร่วมและตื่นตัวในการทำกิจกรรม นอกจากนี้บ้านเขาปิหลายแห่งนี้ยังเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวและประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมากจนติดอันดับพื้นที่ที่มีผู้มาออกเสียงเลือกเกินกว่า 80% ทุกครั้ง ทำให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น #หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ หวังว่าชาวบ้านหมู่ที่ 14 บ้านเขาปิหลายจะได้ร่วมกันแสดงพลังขับเคลื่อนส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบที่ยั่งยืนตลอดไป พร้อมกันนั้นนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมจากการสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ถึงทิศทางการเลือกตั้งในอนาคตที่ยังมีความสับสนหลายประเด็นด้วยกัน ว่าสังเกตจากท่าทีของรัฐบาล คสช.แล้วมีแนวโน้มจะให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก่อนที่จะเป็นการเลือกตั้งในระดับชาติต่อไป

ภาพ ข่าว ทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล

Pin It