Krabi 4วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าภาคใต้ นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกิจกรรม "โครงการประชาร่วมใจปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบล ปกาสัย (บ้านนายพิชิต ชูมณี 223 หมู่ 9 ตำบล ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่) โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก เกษตรจังหวัดกระบี่ พลังงานจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ประมงอำเภอเหนือคลอง และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานในวันนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมแข่งขันดำนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีการปลูกข้าว(ดำนา) สืบสานวัฒนธรรมการดำนาของหมู่บ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเหนือคลองและภริยา นายวิมลไชย มงคล หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ภายในงานยังมี ซุ้มกิจกรรม "พลังงานบ้านทุ่ง @ กระบี่" ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ มีการแข่งขันจับปลาไหลและแข่งขันเก็บหอยขม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

Pin It