Krabi 1นายอภิชัย อรัญญิก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวระดับโลกวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยวางคู่กับยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นแนวทางในการวางเป้าหมายการท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวสีเขียวใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ กำหนดไว้ว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวของกลุ่มอันดามันในอนาคตโดยในปี 2559 มีผู้มาเยือนจังหวัดกระบี่กว่า 5 ล้าน 8 แสนคนเพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 4.09 แบ่งเป็นชาวไทย 2.16 ล้านคน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกว่า 3.63 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 ร้อยละ 12.97 ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดกระบี่ได้แก่หาดอ่าวนาง อ่าวไร่เลย์ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะลันตา

ขอบคุณ ข่าว จาก ปชส.กระบี่

Pin It