จังหวัดกระบี่

ตั้ง อยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ?ปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ   814   กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,942,820 ?ร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ( รูปที่ 2.17)

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านอำเภอปลายพระยา และ อำเภอเขาพนม

ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดตรัง และทะเลอันดามันทางด้านอำเภอเกาะลันตา

อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง

ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังทางด้านอำเภอ

เขาพนม   อำเภอคลองท่อม   และอำเภอลำทับ

ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดพังงา   และทะเลอันดามันทางด้านอำเภออ่าวล?ก

และอำเภอเมืองกระบี่

ข้อมูลแหล่งที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่

จังหวัด กระบี่?ด้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 มีแหล่งท่องเที่ยวถ?ง 52 แห่ง โดยแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 48 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/โบราณสถาน 2 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม/หัตถกรรม 2 แห่ง ในแต่ละปีจ?งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก ส่งผลสำคัญทำให้ภาคบริการของจังหวัดขยายตัวอย่างรวดเร็วนำราย?ด้มาสู่ จังหวัดเป็นจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ประเภทเกาะและหาดทราย

1.1 หมู่เกาะพีพี เป็นหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอยู่ในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอ เมืองกระบี่ อยู่ห่างจากชายฝั่งแม่น้ำกระบี่ 42 กิโลเมตร กลางทะเลอันดามันมีนักท่องเที่ยว?ปชมมากที่สุด เป็นหมู่เกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ประกอบด้วยเกาะ 6 เกาะ คือ เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะบิด๊ะนอก เกาะบิด๊ะใน เกาะยูง และเกาะ?ผ่ เวิ้งอ่าวที่สำคัญ?ด้แก่ อ่าวโล๊ะลาน่า อ่าวโล๊ะดาลัม อ่าวหยงกาเส็ม อ่าวต้น?ทร อ่าวโล๊ะบาเกา อ่าวผักหนาม อ่าวรันตี อ่าวบิเล๊ะ อ่าวมาหยา และอ่าวโล๊ะซามะ ลักษณะเด่นของหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีมีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 11.2 ตร.กม. เฉพาะเกาะพีพีดอนซ?่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 9.408 ตร.กม. และมีประชาชนอาศัยอยู่ เป็นที่ตั้งของหมู่ที่ 7 - 8 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็น ต้น ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลอ่าวนาง ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะภูเขาหินปูน น้ำล้อมรอบ มีแหล่งชมแนวปะการังน้ำล?ก หมู่เกาะส่วนใหญ่จะมีหาดทรายโดยเฉพาะเกาะ ปอดะ หาด?ร่เล หาดอ่าวนาง และหาดนพรัตน์ธารา จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่นที่พัก อาหารเครื่องดื่ม เป็นต้น

     1.3 หมู่เกาะในอ่าวท่าเลน มีเกาะเล็ก ๆ มากมายอยู่ในเขตอำเภอเมืองกระบี่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งห่างที่สำคัญ?ปจนจดเขตอำเภออ่าวล?ก คือ เกาะเหลาบิเล๊ะ (เกาะหัก) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะเหลาลาดิง เกาะปากกะ เกาะสะยา(กายา) เกาะซากา เกาะเหลาบุโละ เกาะเมย เกาะนอก (บงบง) เกาะยี (สิเหร่) เกาะเต็น (สุเด่น ) เกาะลุเด็น เกาะทะลุ เกาะแดง เกาะขุน?ทธิ์ เกาะใหญ่ เกาะทน เกาะปาลัย เกาะยากาอุตัง เกาะยามัน เกาะกวาง เกาะซ่าอา 1 เกาะซาอา 2 เกาะต้าหมัน เกาะทราย เกาะพง เกาะป่า?ล้ เกาะผักเบี้ย เกาะล่าดิ่ง เกาะเหี้ยง เกาะเหลาหยี เกาะหัวเต่า เกาะฮันตู เกาะสิเหร่ เกาะส้าหนี และเกาะห้อง ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในอ่าวท่าเลน ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะหินปูนสูงชัน พื้นที่ราบและหาดทรายกระจายอยู่ทั่ว?ปตามเกาะต่างๆ เหมาะสำหรับการเล่นน้ำ พายเรือแคนู และชมทัศนียภาพทางทะเล ซ?่งมีทิวทัศน์สวยงามมาก

1.4 หมู่เกาะลันตา มี เกาะเล็กและเกาะใหญ่มากมายและที่สำคัญเป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา มีสภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าที่อื่นและสวยงามมาก ประกอบด้วยเกาะต่างๆ เช่น เกาะกลาง เกาะตุกลิม่า 1 - 5 เกาะนกวัวที่ 1 เกาะนกวัวที่ 2 เกาะนุ้ยนอก (เกาะบูบู) เกาะนุ้ยใน (กำนุ้ย) เกาะบ่อ เกาะม้า เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะหลัก เกาะแอ้ เกาะแดง - 6 - (เกาะผี) เกาะแร้ง เกาะลันตาใหญ่ เกาะหม้อ เกาะโขง(เกาะหัวล้าน) เกาะ?หง เกาะตะเล็งเบ็ง เกาะลัดสัน เกาะลันตาน้อย เกาะกำใหญ่ เกาะบาตันหลัง เกาะยาง เกาะลังเหม็งใหญ่ เกาะอุง เกาะกระดาน เกาะม่วง เกาะหมื่นศรี เกาะร่าปูดอน เกาะรามทะเล เกาะกลวง เกาะหัวกลาง เกาะเขาพัง เกาะเขาเพชรกูฎ เกาะเปลว เกาะบ้าหย้าย เกาะย่าหนัด เกาะกำใหญ่ เกาะ?ม้ดมนุ้ย เกาะ?ม้งามใหญ่ เกาะเขาฝาก เกาะหวันตี้หย้า เกาะลูกบ้า เกาะงู เกาะกา เกาะบาตู และเกาะปลิง ชายหาดที่สำคัญ?ด้แก่ หาดโล๊ะบารา หาดคลองโขง หาดพระแอะ หาดคลองนิน หาดคลองดาว หาดบากันเตียง หาดคลองจาก หาดคลองกลาง หาดทุ้งทะเล หาดหลังสอดและ หาดทะลุ อ่าวที่สำคัญ?ด้แก่ อ่าวพระแอะ อ่าวบากันเตียง อ่าวทะลุ อ่าวม่าน?ทร อ่าวศาลเจ้า และอ่าวหัวนอน แหลมที่สำคัญ?ด้แก่ แหลมคอกวาง แหลมโตนด แหลมสยาม แหลมธง แหลมแบวะ และแหลมกวนอิม ลักษณะเด่นของหมู่เกาะลันตา ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วแต่จะจินตนาการ และมีชายหาดทรายสำหรับการท่องเที่ยว สามารถดำน้ำ ดูปะการัง?ด้หลายเกาะ

1.5 หมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง เกาะบริเวณนี้ มีทั้งหมู่เกาะที่คนอาศัยอยู่และเป็นแหล่งท่องเที่ยว?ด้ด้วย ประกอบด้วย เกาะจำ เกาะจำเล็ก เกาะช่องเภา เกาะตุหลัง เกาะนกคอม เกาะปากนุ้ยช่องตะเภา เกาะปลิง เกาะปาบ เกาะปู เกาะย่าหนัด เกาะศรีบอยา เกาะศรีลามา เกาะเขาหลัง เกาะเขาหลักน้อย เกาะเหลาเกา เกาะเหล็ก เกาะแดง เกาะโล๊ะล๊ะ เกาะ?ม้งาม เกาะคลองขนาน และเกาะฮั่ง ชายหาดที่สำคัญ?ด้แก่ หาดยาว หาดคลองเตาะ หาดเกาะจำ หาดเกาะปู และ หาดเกาะศรีบอยา แหลมที่สำคัญ?ด้แก่ แหลมหินและแหลมกรวด ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลเหนือคลอง สภาพเกาะจะมีทั้งคนอยู่อาศัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว สภาพชายหาดสะอาดสวยงามมาก

1.6 หมู่เกาะในทะเลอ่าวล?ก อยู่ ในเขตอำเภออ่าวล?ก ประกอบด้วยเกาะกาโรส เกาะจำปา เกาะค้างคาว เกาะมิ?หร เกาะแตก เกาะกา และเกาะทะลุ   หาดที่สำคัญ?ด้แก่ หาดท้ายแรด อ่าวที่สำคัญ?ด้แก่ อ่าวช่องลาด อ่าวหมานเป็ด อ่าวต้นขาม แหลมที่สำคัญ?ด้แก่ แหลม?ฟ?หม้ แหลมชาวเล และแหลมท้ายแรด ลักษณะเด่นของเกาะในทะเลอ่าวล?ก เป็นหมู่เกาะที่มีภาพสวยงามมากส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินปูน มีโพลงถ้ำมากมาย มีหินงอกหินย้อยน้อยใหญ่ยื่นยาวลงมาอย่างสวยงามรวมทั้งยังมีหาดทรายขาวสะอาด มีเพิงถ้ำหลบแดดฝน และจะมีปะการังเขากวางให้นักท่องเที่ยวดำน้ำชม?ด้

1.7 เกาะในทะเลคลองท่อม อยู่ ในเขตท้องที่อำเภอคลองท่อมจะมีเกาะ?ม่มากนัก ประกอบด้วย เกาะมดคันน้อย เกาะลู่ดู เกาะสีราม่า และเกาะเหลากูหลง ชายหาดที่สำคัญ?ด้แก่ ชายหาดบ้านบ่อม่วง ลักษณะเด่นของหมู่เกาะในทะเลคลองท่อม เป็นเกาะภูเขาหินปูนโดยเฉพาะเกาะเหลากูหลง จะเป็นที่อยู่ของค้างคาวแม่?ก่จำนวนมาก สำหรับชายหาดเป็นท่าเทียบเรือประมงสามารถพักผ่อน?ด้แต่?ม่เหมาะสำหรับการลง เล่นน้ำ

2. ประเภทถ้ำ / ภูเขา

กระบี่ มีภูเขา โพรงถ้ำ เพิงผามากมาย แหล่งถ้ำที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แยก?ด้ 2 ประเภทคือ แหล่งถ้ำสวยงาม และแหล่งถ้ำโบราณคดี ที่สำคัญมีดังนี้

2.1 แหล่งถ้ำในเขตอำเภอเมือง เป็นแหล่งถ้ำที่สำคัญสวยงามมากอีกทั้งยังเป็นแหล่งถ้ำโบราณคดีคือ ถ้ำพระนาง ถ้ำพระนางใน(ถ้ำเพชร) ถ้ำ?ส?ทย ถ้ำเสด็จ ถ้ำเขาผ?้ง ถ้ำเสือ ถ้ำหมอเขียว ถ้ำหมื่นจันทร์ ถ้ำพญานาค (?วกิ้ง) ถ้ำหลังโรงเรียน ถ้ำเพชร ถ้ำบัวทอง ถ้ำพระ ถ้ำวิมาน ถ้ำเรียน ถ้ำขนาบน้ำ ถ้ำหนองพูด ถ้ำลูกหนู ถ้ำลูกหมา และถ้ำนาพรุ

2.2 แหล่งถ้ำในเขตอำเภออ่าวล?ก เป็นแหล่งถ้ำที่สำคัญสวยงามมากอีกทั้งยังมีภาพเขียนสีแหล่งโบราณคดี คือ ถ้ำโต๊ะหลวง ถ้ำเพชร ถ้ำผีหัวโต(ถ้ำหัวกะโหลก) ถ้ำเขาตีบนุ้ย ถ้ำเขาเกาะยอ ถ้ำชาวเล ถ้ำลอด ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาราง ถ้ำเทพนิมิตร ถ้ำเสือน้อย ถ้ำเขานุ้ย ถ้ำสระยวนทอง ถ้ำทะลุฟ้า ถ้ำเพชร ถ้ำผ้าม่าน และถ้ำลอดเหนือ

2.3 แหล่งถ้ำในเขตอำเภอปลายพระยา ลักษณะของถ้ำจะมีหลักฐานเครื่องมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์มากมาย คือ ถ้ำวารีรินทร์ ถ้ำนาฬาคิริง ถ้ำแห้ง ถ้ำน้ำซำ ถ้ำทำบุญ ถ้ำต้นเหรียง - 8 - ถ้ำเขายิงหมี ถ้ำเขาเขน ถ้ำเขาเกราะ ถ้ำชิ่งบ่อเพลง ถ้ำรอบ ถ้ำเขาห้างขาว ถ้ำบางแก้ว ถ้ำลูกหนู ถ้ำนาพรุ ถ้ำเขาแก้ว และถ้ำสระ 

2.4 แหล่งถ้ำในเขตอำเภอคลองท่อม ส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานทางโบราณคดี คือ ถ้ำพระ ถ้ำลาน ถ้ำจมูกควาย (เขาสามหน่วย) ถ้ำหน้าผ?้ง เขาขวาปราบประ และถ้ำรอบแผ่นดินเสมอ

3. ประเภทป่าเขา /น้ำตก

3.1 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา มีพื้นที่ครอบคลุมเขต อำเภอเมือง อำเภออ่าวล?ก อำเภอเขาพนม และอำเภอปลายพระยา สภาพทั่ว?ปเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาสลับซับซ้อน เหมาะสำหรับการเดินทางศ?กษาธรรมชาติ

3.2 น้ำตกห้วยโต้ เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาตกลงมาหลายชั้น แต่ละแอ่งมีน้ำใส สะอาดสามารถเดินทาง?ป?ด้สะดวก ตามเส้นทางตลาดเก่า - ห้วยโต้

3.3 น้ำตกห้วยสะแด เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจาเช่นเดียวกัน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ?ม่มากนัก

3.4 น้ำตกคลองแห้ง เป็นน้ำตกที่?หลมาจากเทือกเขาพนมเบญจา ห่างจากที่ว่าการ อำเภอเขาพนมประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงมาก

3.5 น้ำตกต้นหาร เกิดจากเทือกเขาพนมเบญจา อยู่ห่างจากอำเภอเขาพนม 16 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก

3.6 น้ำตกหินเพิง เกิดจากเทือกเขาครอบกะทะ ในเขตตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม เป็นน้ำตก 3 ชั้น?หลจากหน้าผาสูง 800 เมตร มีนักท่องเที่ยวเข้า?ปชมมากพอสมควร

3.7 น้ำตกคลองจาก อยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 51 เมตร

3.8 น้ำตกสายฝน อยู่ในเขตเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา บริเวณบนเกาะรอกนอก เป็นน้ำตกลงจากหน้าผาสู่ทะเลมีเฉพาะหน้าฝน

3.9 น้ำตกโตนเตียว อยู่ในเขตตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม บริเวณเขานอจู้จี้อยู่กลางป่าล?ก เป็นน้ำตก 7 ชั้น?หลจากหน้าผาสูง แวดล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่น การเดินทางต้องใช้วิธีการเดินทางเท้าอย่างเดียว อยู่ห่างจากสระมรกตประมาณ 2 กิโลเมตร

3.10 น้ำตกธารโบกขรณี อยู่ในเขตอำเภออ่าวลก บริเวณอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี สภาพทั่ว?ปเป็นป่า?ม้ร่มรื่น มีน้ำใส?หลลอดจากภูเขาลงมาสู่แอ่งธารโบกขรณี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและศ?กษาธรรมชาติ?ปในตัวด้วย

3.11 สระมรกต อยู่ในเขตอำเภอคลองท่อม บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางคราม เป็นน้ำตกสวยงาม?หลจากเทือกเขาประ - บางครามน้ำสีเขียวคล้ายมรกต อีกทั้ง บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ - บางครามยังเป็นที่อยู่ของนกแต้วแร้ว ซ?่งเป็นนกป่าที่หายากและมีแห่งเดียวในโลก

3.12 สระแก้ว อยู่ในเขตสวนป่าเขาทอง ตามเส้นทางกระบี่ - ในสระ มีภูเขาและสระน้ำธรรมชาติหลายแห่ง เช่น สระน้ำลอด สระเชิงเขา สระจรเข้ขาว สระน้ำทิพย์ สระน้ำคราม สระมรกต สระหุ้นเก้ง และสระน้อย เป็นต้น

3.13 น้ำตกร้อน อยู่ในเขตตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม มีลักษณะเป็น ธารน้ำพุร้อนผุด มีสารกำมะถันเจือจางเป็นส่วนประกอบ จากใต้ดินตามธรรมชาติมีอุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการอาบน้ำ?ด้ และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยม?ปอาบน้ำร้อนอีกที่หน?่งของจังหวัดกระบี่

4. ประเภทแหล่งภาพเขียน

4.1 ถ้ำพญานาค (?วกิ้ง/พีพีเล) มี ภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นภาพเรือชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันสามารถเดินทางโดยเรือ?ด้ทุก?ดูกาล ห่างจากชายฝั่งเมืองกระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร

4.2 ถ้ำผีหัวโต อยู่ในเขตบ้านบ่อท่อ ตำบล อ่าวลกใต้ อำเภออ่าวล?ก มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีภาพหลากหลายชนิดน่าศ?กษา เดินทาง?ป?ด้สะดวกทุก?ดูกาล ห่างจากเมืองกระบี่ ประมาณ 50 กิโลเมตร

4.3 ถ้ำเขาตีบนุ้ย อยู่ในบริเวณบ้านหินราว ตำบล แหลมสัก อำเภออ่าวล?ก มีภาพเขียนสีสมัยเดียวกันกับถ้ำผีหัวโต มีภาพอยู่?ม่มากนักเพียง 2 - 3 กลุ่ม ห่างจากเมืองกระบี่ ประมาณ 60 กิโลเมตร

5.ประเภทอื่นๆ

5.1 สุสานหอย 75 ล้านปี เป็นแหล่งซากฟอสซิล เปลือกหอยที่ทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายเป็นหิน น่าสนใจศ?กษาในเชิงธรณีวิทยา อยู่ที่บ้านแหลมโพธิ์ อำเภอเมือง อยู่ห่างจากเมืองกระบี่ประมาณ 17 กิโลเมตร การเดินทาง?ปสะดวก?ด้ทุก?ดูกาล

5.2 พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม ตั้งอยู่ที่วัดคลองท่อม อำเภอคลองท่อม เป็นแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญ ส่วนมากเป็นหลักฐานที่พบบริเวณควนลูกปัดอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางกระบี่ - ตรัง

 5.3 วัดถ้ำเสือ
ตั้ง อยู่ที่บ้านถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ สภาพเดิมเป็นโพรงถ้ำในภูเขา เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีถ้ำสวยงาม พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดถ้ำเสือที่มีสถานวิปัสสนา มีนักท่องเที่ยวเข้า?ปเยี่ยมชมทุกวัน อยู่ห่างจากเมืองกระบี่ ประมาณ 6 กิโลเมตร

 

Pin It